Obchodní podmínky pro provoz a užívání internetového portálu

Mylaw (dále jen „Mylaw“)

Provozovaného na webových stránkách:

www.mylaw.cz

(dále také jen „Webová stránka“ či „Webový portál“)

provozované obchodní společností

MYLAW s.r.o., IČ: 04746317, se sídlem Říční 456/10, Praha 1, 118 00 (dále jen „Společnost“ či „Provozovatel“)

 

Preambule

Mylaw je služba s registrovanou obchodní známkou (mylaw), jejímž účelem je propojení laické veřejnosti s právními odborníky a umožnění přístupu veřejnosti ke kvalitnímu právnímu obsahu, čímž dojde k posílení právního povědomí veřejnosti („Účel“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) Provozovatele se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii (dále jen „ZA“), zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „ZDP“), všechny ve znění pozdějších předpisů, a ustanovují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ podmínky provozu a užívaní Webového portálu a vzájemné vztahy a povinnosti Provozovatele, zákazníků, poskytovatelů služeb, inzerentů a blogerů na Webovém portálu.

 

1.2. Aktivním používáním Webového portálu, zejména (i) uzavřením písemné smlouvy s Provozovatelem a následným přístupem do administrace Webového portálu, (ii) zadáním poptávky na Webovém portálu, (iii) zadáním reklamy na Webovém portálu, (iv) publikací obsahu na Webovém portálu jakoukoliv formou, (v) publikací či stáhnutím vzoru právního dokumentu, (vi) uskutečněním telefonní, video či mailové konzultace skrze Webový portál, zákazníci, poskytovatelé služeb, inzerenti a blogeři vyjadřují souhlas s těmito OP a zavazující se k jejich plnému respektování.

 

1.3. Každý, kdo nesouhlasí s OP, musí neprodleně přestat používat Webový portál a služby Provozovatele s tím související.

 

1.4. Veškeré zobrazované faktické informace na Webovém portálu  (vzory právních dokumentů, odpovědi na dotazy v online poradně, komentáře pod publikovanými články atd.) se nepovažují za právní rady a nenahrazují osobní konzultaci s advokátem o konkrétní službě právního poradenství. Telefonní, video či mailová konzultace probíhá nezávislými třetími stranami, které nesou vlastním jménem dle příslušných právních předpisů odpovědnost za kvalitu služby a škodu způsobenou profesním pochybením a souhlasili s nabízením služeb skrze Webový portál.

 

1.5. MYLAW není právní firmou a neposkytuje právní poradenství. MYLAW je platformou pro právní informace a svépomoc. Informace, poskytované MYLAW, společně s veškerým obsahem našich internetových stránek v právních jsou poskytovány pro vaši soukromou potřebu a nejsou právním poradenstvím. Nekontrolujeme žádné Vámi poskytnuté informace co do jejich právní přesnosti či dostatečnosti, nevyvozujeme právní důsledky, neposkytujeme názory, týkající se vámi zvolených právních forem ani neaplikujeme právo na vaši konkrétní situaci, stejně jako nekontrolujeme žádné Vaší osobě poskytnuté informace ze strany Poskytovatele služby co do jejich právní přesnosti či dostatečnosti, nevyvozujeme právní důsledky, neposkytujeme názory, týkající se vámi zvolených právních forem ani neaplikujeme právo na vaši konkrétní situaci.

 

1.6. Protože MYLAW není právní firmou, upozorňujeme vás že jakákoliv komunikace mezi Vámi a MYLAW nemusí být chráněna jako důvěrné informace podle příslušných právních předpisů.

 

1.7. MYLAW není oficiálním seznamem advokátů. Seznam advokátů, publikovaný na Webových stránkách, je veřejně a zdarma dostupný a je pouze informativní. MYLAW nepodporuje, nedoporučuje ani nezaručuje kvalifikaci a schopnosti žádného Poskytovatele služby - advokáta.

 

1.8. Poskytovatelé služby nejsou zaměstnanci ani zástupci MYLAW. Poskytovatelé služeb jsou nezávislými třetími stranami, nesou vlastním jménem odpovědnost za škodu způsobenou profesním pochybením a souhlasili s nabízením služeb skrze Webový portál. Pokud se rozhodnete s Poskytovatelem služeb komunikovat prostřednictvím MYLAW, vezměte na vědomí následující:

•   Při kontaktu s Poskytovatelem služeb prostřednictvím MYLAW, Vám tento může poskytnout úvodní konzultaci, právní zhodnocení Vašich právních dokumentů nebo zodpovědět Vaše právní otázky. Podotýkáme, že jakákoliv taková interakce je míněna jako počáteční bod řešení právních otázek nebo vypořádání se s právní záležitostí a jakýkoliv vztah mezi Poskytovatelem služeb - advokátem a Zákazníkem – klientem.

•   Při kontaktu s Poskytovatelem služeb prostřednictvím MYLAW, může tento požadovat některé informace, týkající se vás a Vašich právních poměrů s cílem adekvátně zodpovědět Vaše dotazy. Použitím našich Služeb souhlasíte se sdílením takových osobních údajů s cílem zajištění právního poradenství zprostředkovaného skrze Webový portál. MYLAW bude mít přístup k jakékoliv komunikaci, zprostředkované skrze Webovou platformou, za účelem zajištění kvality poskytovaných Služeb, pokud nebude písemně stanoveno jinak.

•   Jakmile je vytvořen smluvní vztah mezi Poskytovatelem služeb - advokátem a Zákazníkem - klientem, překračující Vaše použití našich Služeb, bude takový vztah řízen takovými podmínkami, které sjednáte s příslušným Poskytovatelem služeb. Takové podmínky nebudou námi nijak nastavovány, kontrolovány či ovlivňovány (s možnou výjimkou vyjednání zvláštních slev pro naše Zákazníky).

•   MYLAW je poskytovatelem informací a zprostředkovatelem mezi Poskytovateli služeb a Zákazníky, nicméně nepodporuje ani nedoporučuje žádného Poskytovatele služeb. MYLAW neposkytuje žádnou záruku kvalifikace či schopností kteréhokoliv z Poskytovatelů služeb ani s ohledem na přesnost či úplnost práce kteréhokoliv Poskytovatele služeb, přičemž tato pravomoc náleží České advokátní komoře.

 

2. Definice pojmů

2.1.  Zákazník je jakákoliv osoba (včetně osob právnických), která aktivním využíváním Webového portálu souhlasí s těmito OP a skrze Webový portál poptává a následně přijímá právní služby ve smyslu Účelu, tedy hledá advokáta, zadává dotaz do právní poradny, či má zájem o jiné služby (vzory právních dokumentů, blog atd.).

 

2.2.  Poskytovatel služby je vždy advokát nebo daňový poradce (případně jim odpovědní zaměstnanci) spolupracující s Provozovatelem na základě písemné smlouvy. Provozovatel tak může zaručit, že služby poskytované na Webové stránce jsou vždy poskytované osobami, které k tomu mají příslušné zákonné oprávnění dle ZA či ZDP, jsou regulováni příslušnými stavovskými zákony a jsou ze zákona pojištění (v současné chvíli je minimální výše pojištění advokáta ve výši 5.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ a daňového poradce ve výši 75O.OOO,- Kč za každý jednotlivý případ). Poskytovatelé služby však nejsou zaměstnanci Mylaw.

 

2.3.  Inzerent je jakákoliv osoba (včetně osob právnických), která na Webové stránce využívá reklamní prostor pro svoji propagaci, ať je již inzerce sjednána  a poskytnuta přímou objednávkou či skrze automatizované inzertní systémy. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených reklamních informací a má právo na základě vlastních mechanismů či na základě upozornění jakoukoliv inzerci nepřijmout či ukončit.

 

2.4.  Služba je propojení se Zákazníka a Poskytovatele služby (přímým propojením poskytnutím kontaktů nebo na bázi telefonní, video či mailové konzultace) za účelem poskytnutí právního poradenství dle požadavku a potřeby Zákazníka, dále publikace vzorových právních dokumentů, online právní poradna a publikace článků.

 

3. Služba propojení Zákazníka a Poskytovatele služby

3.1.  Zákazník úplně a pravdivě vyplní požadované údaje ve formuláři pro poptávku. Poptávka musí vyjadřovat skutečný zájem o právní službu konkrétního druhu a musí být v souladu s právním řádem České republiky, přičemž může být doplněna na základě telefonického hovoru s operátorem Provozovatele, pokud si to situace dle posouzení Provozovatele vyžádá (dále jen „Poptávka“). Poptávka jiného charakteru nebude na Webovém portálu akceptována. Uživatel souhlasí, že zadaná Poptávka bude poskytnuta Poskytovatelům služeb, kteří na základě interního vyhodnocení Provozovatele odpovídají požadavků Zákazníka a to včetně kontaktních údajů. Zadání Poptávky je zdarma.

 

3.2. Poptávka bude zpracována a poskytnuta všem Poskytovatelům služeb, kteří splní požadavky v Poptávce vyjádřené, Zákazník však nemá právní nárok na získání nabídky, když toto je zcela na Poskytovateli služby, kterému bude Poptávka skrze Webový portál poskytnuta.

 

3.3.  V případě získání nabídky ze strany Poskytovatele služeb je pouze na Zákazníkovi, zda a za jakých konkrétních podmínek (cenové, časové a další podmínky) takovou nabídku akceptuje.

 

3.4.  Konkrétní podmínky poskytnutí právní služby jsou vždy na dohodě mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služby a neexistuje žádná ingerence v tomto procesu ze strany Provozovatele. Zákazník však již v procesu zadávání Poptávky může určit parametry této budoucí dohody (např. stanovení maximální hodinové sazby za poskytování Služby, stanovení fixní částky za poskytnutí Služby, zkušenosti Poskytovatele služby atd.) a Provozovatel Poptávku poskytne pouze takovým Poskytovatelům služeb, kteří danému zadání vyhoví.

    

3.5. Provozovatel je oprávněn použít jakékoliv informace, které Zákazník poskytne Poskytovateli služby v rámci služby propojení Zákazníka a Poskytovatele služby za účelem zkvalitnění služeb, a to v rámci požadavků stanovených příslušnými právními předpisy.

 

4. Služba Právní poradny

4.1.  Provozovatel v rámci Webové stránky poskytuje zprostředkování Služeb formou právní poradny - online chatu. V rámci online poradny jsou zdarma poskytovány právní rady od Poskytovatelů služeb v základním rozsahu. V případě zájmu je možné využít právní poradnu způsobem uvedeným v bodech 3.1. – 3.4. a sjednat s Poskytovatelem služby dohodu na poskytováním právních služeb. Takto zadané dotazy nebudou zveřejněny na Webovém portálu. 

 

4.2.  Provozovatel v žádném případě neodpovídá za právní rady, poskytnuté v základním ani rozšířeném rozsahu v rámci Služby Právní poradny. Odpovědnost za jakoukoliv případnou škodu, způsobenou právní radou, je tak zcela na Poskytovateli služby, poskytujícímu konkrétní radu.

 

5. Služba poskytnutí vzorů právních dokumentů

5.1.  Provozovatel v rámci Webové stránky poskytuje službu poskytnutí vzorových právních dokumentů dodaných a zveřejněných konkrétními Poskytovateli služeb. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost zveřejněných vzorů odpovídá výlučně skutečný autor a Provozovatel tak nepřebírá zodpovědnost za jejich správnost  a přesnost. V případě, že Provozovatel vyhodnotí konkrétní vzor právního dokumentu na základě vlastních mechanismů či na základě upozornění jako nevhodný, pak má možnost takový vzor bez dalšího stáhnout. Autorská práva vzorů právních dokumentů vždy náleží Poskytovatelům služby. V případě, že autorská práva danému Poskytovateli služby nenáleží, je odpovědnost za takto protiprávně zveřejněné autorské dílo zcela na straně Poskytovatele služby a Provozovatel je v případě takového zjištěný povinen takový vzor bez dalšího stáhnout. 

 

5.2.  Provozovatel tímto výslovně uvádí, že veškeré poskytované vzory právních podání za žádných okolností nenahrazují posouzení dané právní věci Poskytovatelem služby či jiným advokátem mimo rámec tohoto Webového portálu, jsou určené pouze k informativním účelům a nelze je považovat za řešení pro konkrétní právní situaci. Před použitím jakéhokoliv vzoru právního dokumentu si tak musí být Zákazník vždy vědom, že z hlediska právní opatrnosti by předmětný vzor prvního dokumentu měl být posouzen Poskytovatelem služeb či jiným advokátem mimo rámec tohoto Webového portálu z důvodu zajištění jeho aplikace vhodným a právně bezvadným způsobem pro každou specifickou situaci.

 

5.3. MYLAW si nenárokuje vlastnictví jakýchkoliv dokumentů, které jsou vytvořeny nebo nahrány na Webový portál a („Dokumenty“). MYLAW může archivovat tyto Dokumenty a případně je poskytnout, pokud nás k tomu bude zavazovat zákon či v dobré víře, že taková archivace a poskytnutí je objektivně nezbytné k dosažení následujícího: (1) splnění povinností v právním procesu, platné legislativě nebo požadavkům státu; (2) vynucení těchto Podmínek; (3) odpovědi na prohlášení, že jakýkoliv obsah porušuje práva třetích osob; nebo (4) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti MYLAW, jeho Zákazníků, Poskytovatelů služeb či veřejnosti. MYLAW nenese žádnou odpovědnost za smazání či selhání v zachování jakéhokoliv obsahu udržovaného či nahraného prostřednictvím Webového portálu.

 

6. Služba zveřejnění blogů na právní témata

6.1.  Články Poskytovatelů služeb zveřejněné v rámci Webového portálu představují právní názor daného Poskytovatele služeb a Provozovatel tak neodpovídá za jejich obsah.  

 

7. Telefonní, video a mailová konzultace

7.1. Telefonní, video a mailové konzultace nejsou poskytovány Provozovatelem. Tyto služby mají povahu právní služby a jsou poskytovány přímo advokátem (advokátní kanceláří) uvedeným u dané služby, případně daňovým poradcem.

7.2. Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (Webový portál) pro realizaci těchto právních či daňových služeb.

7.3. Odpovědnost za poskytování těchto právních či daňových služeb nese výhradně advokát (advokátní kancelář) či daňový poradce, který je poskytuje. Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování těchto právních či daňových služeb. 

 

8. Autorská práva, využití dat a cookie soubory, zákaz nezákonného použití Webového portálu

8.1.  Veškeré prvky a obsah Webového portálu vlastněných Provozovatelem a chráněných autorským zákonem (veškeré texty, názvy, grafické prvky jako loga a obecně designové prvky atd.) jsou jeho výlučným majetkem a právo s nimi nakládat má pouze Provozovatel, přičemž Provozovatel tímto svoluje k nekomerčnímu využití tohoto autorského obsahu za předpokladu uvedení autora a splnění podmínky nezasahování. Dále je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického řešení Webového portálu nebo jeho částí bez písemného svolení Provozovatele.

 

8.2.  Provozovatel nevykonává jakákoliv autorská práva k materiálům publikovaným na Webové stránce ze strany Poskytovatelů služeb, Inzerentů či dalších osob odlišných od Provozovatele, nicméně Poskytovatelé služeb, Inzerenti a další osoby odlišné od Provozovatele, kteří uveřejňují jakýkoliv obsah chráněný autorským právem, přistoupením k těmto OP svolují k nekomerčnímu využití tohoto autorského obsahu za předpokladu uvedení autora a splnění podmínky nezasahování.

 

8.3.   Všechna data generovaná nebo shromážděná prostřednictvím Webového portálu jsou majetkem Provozovatele. Každá třetí strana, která shromažďuje, nebo se pokouší shromažďovat tato data, musí dodržovat ustanovení těchto OP.

 

8.4.  Žádná třetí osoba bez písemného svolení Provozovatele nesmí při návštěvě Webového portálu shromažďovat, používat, nebo přesměrovávat data, případně napomáhat dalším stranám, uživatelům, počítačům, nebo dalším přístrojům ovládaným třetí stranou shromažďovat data bez písemného povolení Provozovatele. S ohledem na uvedené tak žádná data nesmí být shromažďována přesouvána a zpracovávána pro účely marketingu a cílení libovolné reklamy, kategorizaci segmentů, nebo jakékoli formy publikování, která se vztahuje k Webovému portálu či Provozovateli, bez předchozího písemného svolení Provozovatele. Toto ustanovení o shromažďování dat se vztahuje na veškerá data a nikoli pouze na nosiče reklamy, widgety, pixel tag, cookie a skripty a další data.

 

8.5. V případě zájmu o shromažďování dat je takový zájemce povinen kontaktovat Provozovatele na adrese Praha, Říční 456/10, PSČ 118 00 či elektronicky na emailové adrese sucharda@mylaw.cz a podstoupit certifikační proces. To může zahrnovat poskytnutí dalších informací o shromažďovaných datech o způsobech a technologiích jejich shromažďování. Výsledkem certifikace je Certifikační dohoda a další dohoda o technických specifikacích a způsobech shromažďování.

 

8.6.  Webový portál využívá cookie soubory, o jejich vlastnostech, účelu a pravidlech využití prosím prostudujte Zásady používání cookie, které tvoří nedílnou součást těchto OP a jsou mj. dostupné na www.mylaw.cz.

 

8.7. Souhlasíte s tím, že při použití Webového portálu se zdržíte následujícího:

 • Pomlouvání, urážek, obtěžování, sledování, vyhrožování a jiného porušování práv druhých.
 • Publikování, posílání, nahrávání nebo rozšiřování jakýchkoliv jmen, dokumentů či informací, které jsou považovány za nevhodné, neuctivé, pomlouvačné, obscénní, nemravné nebo nezákonné.
 • Vytvoření falešné identity a vystupování jako jiná osoba, nebo podepsání smlouvy za jinou osobu nebo jménem jiné osoby nebo dopouštění se jiných druhů falsifikací a podvodů, případně mazání podstatných vlastností či poznámek v jakémkoliv nahraném dokumentu.
 • Nahrávání souborů, obsahujících software nebo jiný dokument, chráněný autorským právem nebo právem na soukromí či jinými osobnostními právy, s výjimkou případů, kdy vlastníte či ovládáte potřebná práva, nebo jste získali všechny potřebné souhlasy s takovým zveřejněním.
 • Nahrávání poškozených souborů, souborů obsahujících viry či jakýchkoliv jiných souborů, které mohou poškodit fungování elektronického zařízení jiné osoby.
 • Provozování reklamy, nabídek k prodeji nebo koupi se záměrem obchodu.
 • Omezování nebo zabraňování jinému uživateli v přístupu a užití Webového portálu.
 • Sbírání či jiného shromažďování dat umožňujících osobní identifikaci jiných osob bez jejich souhlasu.
 • Porušování jakýchkoliv uplatnitelných právních předpisů.

 

8.8. Přestože MYLAW nemá povinnost schvalovat jakékoliv zveřejňované informace na Webovém portálu, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení kontrolovat či odstraňovat jakékoliv dokumenty, komentáře či projevy na Webovém portálu.

 

9. Reklama, inzerce, direct-mailing, duševní vlastnictví

9.1.  Provozovatel je oprávněn využít Webový portál k umístění reklamy formu dle jeho uvážení, případně zveřejňovat reklamy třetích stran přes automatizované softwarové nástroje třetích stran.

 

9.2.  Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených reklamních informací a má právo na základě vlastních mechanismů či na základě upozornění jakoukoliv inzerci nepřijmout či ukončit.  

 

9.3. Inzerenti jsou výlučně odpovědní za obsah zveřejněné reklamy v rámci Webového portálu  a Provozovatel není odpovědný za takto uveřejněnou reklamu.

 

9.4.  Ve vztahu k inzerci právnických profesí se nejedná o službu doporučení konkrétního advokáta nebo advokátní a jiné kanceláře, která inzeruje na Webovém portálu. Nejedná se o jejich zastoupení nebo doporučení, pokud jde o kvalifikaci nebo jejich odbornost.

 

9.5.  Zákazníci, Poskytovatelé služeb a Inzerenti dávají přijetím těchto OP výslovný souhlas k zasílání zprávy s novinkami a obsahem Webového portálu Provozovatele a informací s reklamním obsahem nebo nabídkami třetích stran na jimi uvedenou emailovou adresu, přičemž tento souhlas ještě potvrdí konformační zprávou zaslanou na tuto emailovou adresu (tzv. Double Opt-in). Adresáti mají právo se z distribuce zpráv kdykoliv odhlásit jednoduchým proklikem odkazu ve spodní části každé takové emailové zprávy.

 

9.6. Profily Poskytovatelů služeb - advokátů na Webovém portálu jsou reklamou a jako takové mají být i vykládány. MYLAW nezjišťuje, neověřuje ani nezaručuje přesnost informací, obsažených v profilech Poskytovatelů služeb na Webovém portálu. Poskytovatelé služeb jsou nezávislými třetími osobami, které jsou sami výhradně odpovědné za jimi poskytované rady a služby i za svou reprezentaci navenek. Zákazníci jsou vždy odpovědni za zhodnocení kvality, integrity, vhodnosti a důvěryhodnosti všech osob, s nimiž komunikujete o svých právních záležitostech.

 

9.7. MYLAW si ponechává všechna práva, nároky a zájmy, vztahující se k jí vlastněným výrobkům a službám, zejména pak k softwaru, obrázkům, textu, grafice, ilustracím, logům, značkám služby, autorským dílům, fotografiím, videím, hudbě a všechna související vlastnická práva. S výjimkou výše uvedených ustanovení v této smlouvě, nejste oprávněni a nesmíte třetím osobám povolit:

 • reprodukovat, upravovat, překládat, vylepšovat, rozkládat, analyzovat reverzním inženýrstvím či vytvářet odvozená díla z jakýchkoliv našich produktů a služeb;
 • prodávat, licencovat, podlicencovat, pronajímat, půjčovat, rozšiřovat, kopírovat, veřejně vystavovat, publikovat, adaptovat či upravovat jakékoliv naše produkty a služby; nebo
 • obcházet či zneškodňovat jakékoliv bezpečnostní nebo technologické prvky našich produktů a služeb.

 

9.8. Webový portál může obsahovat odkazy na zdroje třetích stran (dále „Odkazy“ nebo „Odkázané Stránky“). Tyto Odkazy jsou poskytnuty pro vaše pohodlí, aby byly nápomocny k určení jiných internetových zdrojů, které vás mohou zajímat. MYLAW není jejich sponzorem ani není právně spojena s Odkázanými Stránkami třetích stran. MYLAW není zákonně oprávněna k použití jakéhokoliv obchodního názvu, registrované ochranné známky, loga, oficiální pečeti či materiálu podléhajícího autorskému právu, který může figurovat v odkazu. MYLAW neovládá, nepodporuje ani nemonitoruje obsahy jakékoliv Odkázané Stránky. To zahrnuje, bez omezení, jakýkoliv další Odkaz v rámci Odkázané Stránky, a veškeré změny a aktualizace Odkázané Stránky. MYLAW není odpovědná za webcasting nebo jakoukoliv jinou formu přenosu, přijatou z Odkázané Stránky. Tyto Podmínky nepokrývají vaši interakci s Odkázanými Stránkami. Měli byste obezřetně prostudovat podmínky použití a podmínky ochrany osobních údajů jakýchkoliv internetových stránek třetích stran. Pokud používáte jakoukoliv službu, poskytovanou Odkázanou Stránkou, (a) MYLAW nebude odpovědná za jakékoliv konání nebo opomenutí třetí strany, včetně přístupu třetí strany k použití Vašich uživatelských dat a (b) MYLAW nezaručuje ani nepodporuje jakoukoliv službu, poskytovanou třetí stranou.

 

10.  Důvěrnost

10.1. Informace vyměňované mezi Zákazníkem a Provozovatelem nebo Poskytovatelem služby zprostředkované skrze Webový portál jsou důvěrné mezi těmito subjekty i ve vztahu k třetím osobám.

 

10.2. Poskytovatelé služeb, Inzerenti a případě Zákazníci mají povinnost dodržovat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, důvěrných informacích a obchodním tajemství Provozovatele, se kterým se seznámili při spolupráci s Provozovatelem. Dále mají povinnost chránit přístupy a hesla poskytnuté k administraci jejich profilu na Webovém portálu a povinnost k zachování ochranu a mlčenlivost o osobních údajích třetích stran, které mají k dispozici, a to i ve smyslu příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a případně zákona o advokacii. Tato povinnost mlčenlivosti trvá po dobu neurčitou a zprostit se jí lze pouze na základě a v souladu s právním pořádkem České republiky.  

 

11.  Odpovědnost

11.1. Mylaw v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkem pro nerespektování těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

12. Další podmínky použití

12.1. V průběhu veškeré komunikace při použití Webového portálu se Zákazník musí zdržet zejména:

 1. Zásahů do osobnostních práv Provozovatele, jiných Zákazníků nebo Poskytovatelů služeb v podobě pomluv, vyhrožování či jiných protiprávních sdělení,
 2. Publikování, šíření, nahrávání či sdílení jakýchkoliv informací, které mohou být považovány za obscénní, hrubě urážlivé protiprávní nebo jinak škodlivé,
 3. nahrávat soubory chráněné právy z duševního vlastnictví s výjimkou situací, kdy je vlastníkem práv výslovně povoleno takové soubory nahrávat,
 4. nabízení zboží nebo publikování reklamy pro podnikatelské účely, s výjimkou případů, kdy je taková reklama podmínkami některé ze služeb explicitně povolena,
 5. omezování nebo bránění jiným Zákazníkům v užívání služeb Webového portálu,
 6. shromažďování informací o jiných Zákaznících, Provozovateli nebo Poskytovatelích služeb bez jejich souhlasu
 7. porušování jakýchkoliv použitelných právních předpisů.

 

13. Pravidla pro vrácení peněz

13.1. Chceme, abyste byli 100% spokojení s našimi Službami. Pokud s našimi službami spokojeni nejste, nebo se domníváte, že došlo k chybě ve fakturaci, prosím, kontaktujte neprodleně naše Oddělení služeb zákazníkům e-mailem, abychom vám mohli pomoci vyřešit váš problém, vrátit vám peníze či nabídnout odpovídající kredit, který může být v budoucnu použit k zaplacení Služeb.

 

13.2. Při jakémkoliv kontaktu s námi, prosím, uveďte všechny detaily, týkající se vámi zakoupených Služeb, abychom mohli zajistit vaši plnou spokojenost s MYLAW. Veškeré žádosti o vrácení peněz musí být učiněny nejpozději do 30 dnů od zakoupení.

 

14. Řešení spotřebitelských sporů a vzdání se nároku na skupinovou žalobu

14.1. Většina spotřebitelských záležitostí může být rychle a ke spokojenosti zákazníka vyřešena telefonátem na naše Oddělení služeb zákazníkům.

 

14.2. Nicméně, pokud s vámi MYLAW nedokáže vyřešit spor neformálními prostředky, potom podmínkou Vašeho použití Služeb oboustranně souhlasíme řešit takové spory prostřednictvím Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR). ADR se bude řídit Pravidly pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR), zveřejněnými na stránkách České obchodní inspekce, přičemž cílem v tomto případě je dosáhnout mimosoudního vyrovnání dohodou.

 

14.3. Pokud takový spor nebude vyřešen neformálně či prostřednictvím ADR (viz výše), pak všechny následné spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice za použití českého práva.

 

14.4. Spory vznikající z použití Služeb či jinak spojené s MYLAW nebo se Poskytovateli služeb smějí být  řešeny jen na individuální úrovni, jakékoliv nároky tedy nelze vymáhat jako žalobce v procesním společenství s jinými žalobci, prostřednictvím slučování sporů či jiným způsobem.

 

14.5. Bez ohledu na předchozí ustanovení týkajících se mimosoudního řešení sporů se na řešení sporů mezi námi uplatní tato pravidla:

 • MYLAW vás může žalovat u jakéhokoliv příslušného soudu za účelem získání rozhodnutí přikazujícího zastavit neoprávněné používání nebo zneužívání Služeb, a to bez nutnosti použití rozhodčího řízení nebo ADR, předepsaného níže.
 • MYLAW vás může žalovat u jakéhokoliv příslušného soudu za účelem získání rozhodnutí přikazujícího zastavit neoprávněné zásahy do práv z duševního vlastnictví, a to bez nutnosti použití rozhodčího řízení nebo ADR, předepsaného níže.

 

15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zákazník používá Mylaw na vlastní nebezpečí; Provozovatel si vyhrazuje právo na nepřesnosti a typografické chyby v informacích, softwaru, produktech či službách, které jsou poskytovány, přičemž tyto mohou být Provozovatelem či Poskytovateli služeb kdykoli aktualizovány, změněny či jinak upraveny. Informace získané prostřednictvím Webového portálu nejsou bez dalšího určeny k použití bez úprav na konkrétní případy, je doporučena konzultace s Poskytovatelem služeb či jinou osobou odborně způsobilou pro přijetí konkrétních osobních, zdravotních, právních či finančních rozhodnutí.

 

15.2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP nebo jejich část, cenu za poskytování Služeb či jiné informace na Portálu kdykoliv změnit bez předešlého upozornění Zákazníků, Poskytovatelů služeb, Inzerentů či dalších dotčených osob. Provozovatel informuje o změně OP tak, že zveřejní upravené OP na Webovém portálu. Změny jsou účinné od uvedeného data, nikoliv však dříve než k datu zveřejnění na Webovém portálu.

 

15.3. Provozovatel Poskytovatelům služeb a Inzerentům neposkytuje jakoukoliv garanci finančního profitu související či vyplývajícího ze spolupráce ve smyslu těchto OP, nebo z reklamy a inzerce na Webovém portálu. Provozovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost portálů.

 

15.4. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou ze vztahu mezi Zákazníky a Poskytovateli služeb. Provozovatel neodpovídá za právní služby, názory a stanoviska, které poskytne Zákazníkům Poskytovatel služby v souvislosti s využíváním Webového portálu. Jakákoliv odpovědnost Provozovatele je výslovně vyloučena.

 

15.5. Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OP.

 

15.6. Použitím Webového portálu  dávají Zákazníci, Poskytovatelé služeb, Inzerenti a další zde uvedené osoby  najevo, že se seznámili s těmito OP, všem jejich ustanovení náležitě porozuměli a nepovažují žádné z nich za překvapivé, či jinak vybočující z obchodní praxe a se všemi ustanoveními OP bezpodmínečně souhlasí.

 

15.7. Subjektem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce a týká-li se spotřebitelský spor Poskytovatele služeb, pak Česká advokátní komora.

 

15.8. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím Webový portál a dále jej nepoužívejte.

 

15.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018